กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

Supervision, Monitoring and Evaluation for Educational Pro

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร)