รางวัลเชิดชูเกียรติ O-NET ปีการศึกษา 2561
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3