ประกาศผลการแข่งขัน

แผนผังการจัดงาน

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของประชาชนทั่วไปมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การดำเนินชีวิตของทุก ๆ คน มีการพัฒนาและปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การจัดการศึกษาจึงจำเป็นต้องสร้างเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความสามารถ ที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวการณ์ในปัจจุบัน การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ จึงเป็นการเตรียมพร้อมให้เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

ประเทศใดมีเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์จำนวนมาก ประเทศนั้น ๆ ย่อมมีโอกาสที่จะพัฒนาเทคโนโลยีเหนือประเทศต่าง ๆ เนื่องจากการที่จะสร้างและพัฒนาคนให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ ไม่ว่าในด้านใดก็ตาม คณิตศาสตร์ถือเป็นศาสตร์วิชาพื้นฐานที่สำคัญยิ่ง

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดโครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเกิดความรักและสนใจที่จะมุ่งเน้นศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนและครูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เกิดความสนใจต่อการพัฒนาตนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์ อีกทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางความคิดของนักเรียน ตัวแทนครูจากโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือ กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย

ประเภทการแข่งขัน

  • การแข่งขัน ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  • การแข่งขัน ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  • การแข่งขัน A – Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓)
  • การแข่งขัน A – Math ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖)
  • การแข่งขัน ซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓)
  • การแข่งขัน ซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖)
  • การแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓)
  • การแข่งขัน คิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔ – ม.๖)