ผลงานวิจัยของคณะพยาบาลศาสตร์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ

Faculty of Nursing International and National Journal Publications 

งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร ชั้น 4 ห้อง 401 เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โทร. 02-441-5333 หรือ 02-441-5275 ถึง 81 ต่อ 2470-1, 081-804-0265 โทรสาร 02-441-5442