เครือข่ายสถิติศรีสะเกษ


เครือข่ายสถิติศรีสะเกษ

สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่ดูแลระบบสถิติของประเทศ ในการผลิตข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวางแผนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจัดทำข้อมูลเพื่อติดตามประเมินผล แผนงานโครงการ สำหรับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หนึ่งในภารกิจที่สำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติ คือ การพัฒนาศูนย์ข้อมูลระดับจังหวัดเพื่อตอบสนอง การบริหารราชการแบบบูรณาการ โดยแต่ละจังหวัดมีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลสถิติพร้อมทั้งตัวชี้วัดที่จำเป็นในการวางแผน ติดตาม ประเมินผล แผน/นโยบาย ระดับจังหวัด/ประเทศ ซึ่งสถิติจังหวัดมีบทบาทสำคัญในการเก็บรวบรวมข้อมูล เผยแพร่ข้อมูล และจัดทำตัวชี้วัด เพื่อที่จะสามารถดำเนินการในเรื่องดังกล่าวในระดับจังหวัดนั้น จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ง่ายต่อการนำมาใช้เพื่อการปฏิบัติงานต่างๆ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ คือ การสร้างเครือข่ายสถิติระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาให้เครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
  2. เพื่อส่งเสริมให้เครือข่าย มีโอกาสเรียนรู้ด้วยรูปแบบและวิธีการจัดทำข้อมูลสถิติที่หลากหลาย
  3. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะทางวิชาการที่เครือข่ายสามารถนำนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติและแก้ไขปัญหา ในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน้าที่เครือข่ายสถิติ

บริการสนับสนุน และเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างเจ้าหน้าที่สถิติและประชาชนในหมู่บ้าน

ดูแลทรัพย์สินทางราชการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยแจ้งความและประสานงานสถิติจังหวัด

บริการข้อมูลสถิติและเผยแพร่วิชาความรู้เกี่ยวกับสถิติในระดับพื้นที่

ศึกษา พัฒนาตนเอง และเข้าร่วมประชุม ตลอดจนปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานอื่นร้องขอ