จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สสจ.นครศรีธรรมราช

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์  Download

ตัวอย่างการชี้แจงรายละเอียด และเหตุผลสำหรับการจัดหาคอมฯ ที่ไม่ตรงกับมาตรฐานกลางของกระทรววงไอซีที Download

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมฯ สป.สธ./กรมต่างๆ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ( มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และ เกิน 5 ล้านบาท สำหรับโรงพยาบาล)  Download

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมฯ สป.สธ./กรมต่างๆ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ( มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และ เกิน 5 ล้านบาท สำหรับ สำนังานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน )  Download

คู่มือ การใช้งานระบบ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ชองกระทรวงสาธารณสุข     Download