จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ สสจ.นครศรีธรรมราช

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ Download

ตัวอย่างการชี้แจงรายละเอียด และเหตุผลสำหรับการจัดหาคอมฯ ที่ไม่ตรงกับมาตรฐานกลางของกระทรววงไอซีที Download

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมฯ สป.สธ./กรมต่างๆ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ( มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และ เกิน 5 ล้านบาท สำหรับโรงพยาบาล) Download

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาระบบคอมฯ สป.สธ./กรมต่างๆ ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ( มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท และ เกิน 5 ล้านบาท สำหรับ สำนังานสาธารณสุขอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ) Download

คู่มือ การใช้งานระบบ จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ชองกระทรวงสาธารณสุข Download