งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

(Internal Quality Assurance) 

โรงเรียนนางรองพิทยาคม   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

               การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทำกิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตามแบบแผนที่กำหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทำให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และมาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา 
         การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็นการปฏิบัติโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัด ที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถาบันการศึกษานั้นๆ

แจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

งานประกันคุณภาพภายใน
การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2/2565    วันที่ 21 มีนาคม 2566
           วันที่ 21 มีนาคม 2566 โรงเรียนนางรองพิทยาคมรับการติดตาม           ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษา จากคณะอนุกรรมการ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินและนิ เทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องศูนย์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการงานทั้ง  4  ด้าน  (ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล และ           ด้านการบริหารทั่วไป) นําโดย นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ ประธานกรรมการ และคณะ อ.ก.ต.ป.น.ได้ให้คําแนะนําในด้านต่างๆ           เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้านต่อไป
[รายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ก.ต.ป.น.]
การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2564    วันที่ 17 มีนาคม 2565
           วันที่ 17 มีนาคม 2565 โรงเรียนนางรองพิทยาคมรับการติดตาม           ตรวจสอบ ประเมินผลและนิ เทศการศึกษาจากคณะอนุกรรมการ  ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินและนิ เทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์ ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องศูนย์สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการบริหารจัดการงานทั้ง  4  ด้าน  (ด้านวิชาการ  ด้านงบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล และ           ด้านการบริหารทั่วไป) นําโดย นายบุญชาย โชยรัมย์ รองผอ.สพม.บุรีรัมย์ นายอนิวรรต ติมุลา ผอ.รร.สิงหวิทยาคม นางคัทลียา วงศ์วัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิ นางพิชญาน์  ศรีตะวัน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล                  นางเพ็ญพิมล เทพทอง ศน.ชํานาญการพิเศษ นางธันยชนก เรืองวัชรศักดิ์ นักวิชาการพัสดุชํานาญการพิเศษ นางสุพิชฌาย์ วงค์สัมพันธ์ชัย               นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร                     ศน.ชํานาญการพิเศษ โดยคณะ อ.ก.ต.ป.น.ได้ให้คําแนะนําในด้านต่างๆ           เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานทั้ง 4 ด้านต่อไป
[รายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตาม ก.ต.ป.น.]
การติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษาบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 2/2563    วันที่ 10 มีนาคม 2564
           เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564  โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ได้รับการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาบูรณาการ จาก (อ.ก.ต.ป.น.) นำโดย นายมานัส  เวียงวิเศษ ผอ.รร.นางรอง ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์   ได้ออกนิเทศ ติดตามความก้าวหน้า การบริหารจัดการ การดำเนินการ และรับฟังผลการดำเนินการของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนิเทศแบบบูรณาการตามประเด็นการนิเทศติดตามการดำเนินการตามนโยบาย  การบริหารงาน 4 ฝ่าย best practice และผลงานรางวัลสถานศึกษา
[สรุปผลการนิเทศ ติดตามฝ่ายบริหารวิชาการ]
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก   วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   (เอกสารประกอบ)
         ตามหนังสือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 ที่ ศธ  04262/ว 559  ลงวันที่ 8 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564  เรื่อง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการประกันคุณภาพภายในเพื่อการประกันคุณภาพภายนอก  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ครูที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา จำนวน 2 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าว  ในวันที่  20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 รวมเป็นเวลา 1 วัน ณ โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
[สรุปผลการประชุม]
การนิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามนโยบาย NCLB (no child left behind) จากคณะศึกษานิเทศ จาก สพม.บร.วันที่  3  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564   
   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ มีนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามโครงการพัฒนาการนิเทศการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ตามนโยบายไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง No Child Left Behind “Best Practice สู่ความยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการยกระดับคุณภาพผู้เรียนตามประเด็น เพื่อให้โรงเรียนนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ดังนี้ คือ ๑) การมอบงานและให้การบ้านนักเรียน ๒) การสอนซ่อมเสริม ๓) การบริหารจัดการชั้นเรียน และ ๔) การพัฒนาหลักสูตรทางเลือกของสถานศึกษา
[นำเสนอสรุปผลการดำเนินงาน]
การศึกษาดูงาน และประชุมงานแผนงานและการประกันคุณภาพการศึกษาวันที่  24 -25  พฤศจิกายน 2563  
            เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน 2563  นายสุรธี เครือบคนโท ผู้อำนวยการโรงเรียนนางรองพิทยาคม พร้อมคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูเข้าศึกษาดูงานโรงเรียนปากช่อง ในการบริหารการจัดการเรียนการสอน งานประกันคุณภาพ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดย นายธนวัฒน์ สุขเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนปากช่อง คณะผู้บริหารและคณะครู ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี  และได้            และวันที่  25  พฤศจิกายน 2563  ผู้บริหารและคณะครูได้ประชุมจัดทำแผนประจำปีงบประมาณ  การจัดทำมาตรฐาน กำหนดค่าเป้าหมายมาตรฐานสถานศึกษา และทำ MOU ก.ต.ป.น. ณ คลองทรายรีสอร์ท  อ.ปาก่อง  จ.นครราชสีมา
[มาตรฐานการศึกษา  และการกำหนดค่าเป้าหมายของสถานศึกษา  2563]
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4  จากคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอก สมศ.  ระหว่างวันที่  14-15 พฤศจิกายน 2562 
เมื่อวันที่  14 - 15  พฤศจิกายน  2562   โรงเรียนนางรองพิทยาคม  ได้รับการประเมินภายนอกรอบ 4  จากคณะกรรมการผู้ประเมินภายนอก สมศ.  นำโดยนางรำพึง ชำนาญ  ประธานกรรมการ   นายอนุสิทธิ์ สุกุมลนันทน์   กรรมการ และนางสาวจุไรรัตน์ ชุมเกษียร   กรรมการและเลขานุการ  โดยได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32  นายรณชัย  สุขสมบูรณ์ และศึกษานิเทศ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการ ในการประเมินคุณภาพภายนอกตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 3 มาตรฐาน
[รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่]
เอกสารดาวน์โหลด
  • รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ [ 14-15  พ.ย. 2562]    [Download]
  • รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ สพม.บร. จำนวน 15 โรงเรียน    [Download]
  • รายงาน ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  สพม.บร.    [Download]
  • new!  รายงานผล ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563     [Download]    (6/7/64)
  • new!  รายงานผล ก.ต.ป.น. ภาคเรียนที่ 2 / 2563  ฉบับสรุป   [Download]   (6/7/64)
  • new!  รายงานการสังเคราะห์ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR   [Download]   (24/8/64)
การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance)  ฝ่ายบริหารวิชาการ    โรงเรียนนางรองพิทยาคม    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์[ นายชัยยุทธ  พันธ์สมบัติ    ผู้ดูแลระบบ ]