สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ

Animal Production Innovation and Management Division

เกี่ยวกับสาขาวิชา

สาขาวิชานวัตรกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ของสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ สุกร สัตว์ปีก โคเนื้อ โคนม และสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก โดยครอบคลุมด้านสรีรวิทยาและกายวิภาคของสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โภชนาศาสตร์และการให้อาหารสัตว์ การจัดการฟาร์ม เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตและงานวิจัย เพื่อสังคมและชุมชน มุ่งสู่สากลด้วยความเป็นไท พัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัย

สร้างองค์ความรู้พื้นฐานภูมิปัญญาไทย เพื่อการพึ่งพาตนเอง

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่คิดเป็นทำเป็น มีศีลธรรมความรับผิดชอบ สามารถใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและมีความเป็นสากล

  2. ทำการวิจัยที่เหมาะสมให้สามารถใช้ประโยชน์แลการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่น เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน

  3. นำความรู้ทางวิชาการและงานวิจัยเข้าสู่สังคมให้สามารถไปใช้ได้

  4. เป็นตัวอย่างและผู้นำแก่ชุมชนในการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน

  5. ดำรงความเป็นไทย

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

บริษัท ตรังวัฒนาฟาร์ม จำกัด

บริษัท ออลซีซัน คิงดอม จำกัด

บริษัท เซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด

บริษัท ฟาร์มอินแปลง ฟีด มิลล์ อินดัสทรีจำกัด