เข้าสู่ระบบ >>>

ประชุมคณะกรรมการ

06/06/2023 ประชุมคณะกรรมการการจัดงานเพื่อเตรียมความพร้อมมหกรรมวิชาการ EP Open House

ประชุมเตรียมความพร้อม

19/05/2023 ประชุมเตรียมความพร้อมมหกรรมวิชาการ EP Open House ร่วมกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ และโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

ประชุมระดับภาคเหนือ

7/07/2023 ประชุมเตรียมความพร้อมมหกรรมวิชาการ EP Open House ร่วมกับโรงเรียนในเครื่อข่ายระดับภาคเหนือ

ประชุมผู้ประสานงาน

7/07/2023 ประชุมเตรียมความพร้อมมหกรรมวิชาการ EP Open House ร่วมกับโรงเรียนสตรีนครสวรรค์และโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์