Jordägarstämma

JORDÄGARSTÄMMAN

Delägarnas beslutanderätt sker på jordägarstämmorna, som hålls två gånger per år. test

På vårstämman beslutas om faställande av ansvarsfrihet för styrelsen. På höststämman fastställs budgeten samt förrättas val. Dessutom är det delägarna som beslutar om motioner, avverkningsplan, avyttring av mark som ingår i besparingsskogen, bemyndigande till allmänningsstyrelsen att köpa mark, reglementsändringar och arvoden.