Listaxe temática de disposicións legais en DOG e BOE

Acreditación de competencias, ano 2017: Orde

Admisión en centros públicos e privados concertados: Real Decreto

Admisión en ciclos de graos medio e superior, réxime ordinario e adultos: Orde

Adultos: educación e promoción: Lei

Adultos: ordenación das ensinanzas e requisitos dos centros: Decreto

Alumnado con altas capacidades: condicións para a flexibilización: Real Decreto

Alumnado procedente do extranxeiro: Orde

Atención á diversidade: Decreto

Autonomía na xestión económica: Decreto

Autonomía na xestión económica: Ley

Auxiliares de conversa: Orde

Avaliación: Orde

Axudas económicas a alumnado de FCT

Bibliotecas de Galicia: Lei

Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais: Real Decreto

Centros de educación secundaria: requisitos mínimos: Real Decreto

Centros de Referencia Nacional: Real Decreto

Centros plurilingües: Orde

CIFP: creación e transformación de IES: Decreto

CIFP: creación e transformación de IES: Orde que desenvolve o Decreto

CIFP de Galicia: Decreto

CIFP: Orde que desenvolve o Decreto

CIFP: Regulamento orgánico (ROC): Decreto

CIFP: modificación dos requisitos básicos: Real Decreto

CIFP: requisitos básicos: Real Decreto

CIFP: transformación de IES en CIFP: Decreto

CIFP: transformación de IES en CIFP: desenvolvemento do Decreto

Certificados de profesionalidade: probas de avaliación en competencias clave para acceder aos cursos: Orde

Competencias: acreditación: Orde

Competencias: recoñecemento: Real Decreto

Consello Social dos CIFP: organización e funcionamento: Orde

Consello Social dos CIFP: representantes de organizacións sindicais: Orde

Contrato para a formación e a aprendizaxe: Real Decreto

Contrato para a formación e a aprendizaxe: aspectos formativos: Orden ESS

Convivencia e participación da comunidade educativa: Decreto que desenvolve a Lei

Convivencia e participación da comunidade educativa: Lei

Convivencia: Real Decreto

CUALE: bases reguladoras: Orde

Cualificacións e FP: aspectos puntuais en relación ao artigo 7.3 da Lei: Real Decreto

Cualificacións e FP: Lei Orgánica

Cualificacións e FP: modificación da Lei Orgánica

Dereitos de deberes do alumnado: Real Decreto

Desenvolvemento da FP: Orde

Dirección de centros pñublicos: selección, nomeamento e cese: Decreto

Eduemprende Idea 2017

Estadías formativas: Orde

Expedición de títulos: Real Decreto

Formación en centros de traballo (FCT): Orde

FP Básica: instrucións curso 2015-2016

FP Básica: regulación, acceso e admisión: Orde

FP Básica: aspectos específicos e 14 currículos: Real Decreto

FP Básica: aspectos específicos e 21 currículos: Decreto

FP Dual: Real Decreto

Función directiva: cursos de formación e actualización: Real Decreto

Función docente: acreditación de centros e persoas para prácticum do máster: Orde

Función docente: acreditación de competencia en idiomas: Orde

Función docente: acreditación de competencia en idiomas: modificación da Orde

Función docente: adxudicación de destinos provisionais

Función docente: condicións de acceso de interinos e substitutos

Función docente: condicións de formación: Real Decreto

Función docente: comisións de servizo por motivos de saúde: Orde

Función docente: complemento específico por función titorial e outras: Orde

Función docente: cómputo de antigüidade: Decreto

Función docente: comisións de servizo para conciliación de vida familiar e laboral: Orde de 2006

Función docente: comisións de servizo para conciliación da vida familiar e laboral: modificación de 2007

Función docente: comisións de servizo para conciliación de vida familiar e laboral: modificación de 2012

Función docente: concurso de traslados estatal: Real Decreto

Función docente: exercicio, formación inicial e especialidades docentes: Real Decreto

Función docente: formación equivalente a máster: Orden EDU

Función docente: formación permanente: Decreto

Función docente: actividades: formación permanente en Galicia: Orde

Función docente: formación permanente: Orde EDU

Función docente: ingreso, accesos e novas especialidades: Real Decreto

Función docente: intercambio provisional de prazas docentes (permutas)

Función docente: perda de destino definitivo: Decreto

Función docente: permisos, licenzas e vacacións: Orde

Función docente: permisos, licenzas e vacacións: ampliación da Orde

Función docente: permutas provisionais de profesorado: Orde

Función docente: recoñecemento de actividades de formación: Resolución

Función docente: complementos vinculados a actividades de formació: Resolución

Función docente: requisitos de títulos habilitantes: Orden ECI

Función docente: xornada de traballo do persoal docente: Orde

Función docente: xornada de traballo do persoal docente: modificación do artigo 4 da Orde

Gratuidade dos estudos: Ley

Igualdade: Decreto

Instrucións para o desenvolvemento dos ciclos formativos, Curso 2017/18: Resolución

LODE

LOE

LOE: modificación

LOMCE

LOMCE: ampliación do calendario de implantación: Real Decreto-Ley

Lingua galega: normalización lingüística: Lei

Necesidades educativas especiais: Decreto

Necesidades educativas especiais: Orde

Observatorio Estatal da Convivencia Escolar: Real Decreto

Oferta modular en réxime de adultos, centros públicos, curso 2016-2017: Orde

Oferta formativa en réxime ordinario, centros públicos, curso 2016-2017: Orde

Ordenación da FP: adultos, distancia e semipresencial: Orde

Ordenación da FP do sistema educativo: Real Decreto

Ordenación da FP do sistema educativo de Galicia: Decreto

Orientación educativa e profesional: Decreto

Orientación educativa e profesional: Orde

Plan Proxecta: regulación e bases para participar: Resolución

Plurilingüismo: Decreto

Plurilinguïsmo: Orde relativa á exención de lingua galega

Probas de acceso aos ciclos de graos medio e superior: Orde

Probas de acceso aos ciclos de graos medio e superior: convocatoria 2017

Probas libres: convocatoria 2016 de títulos LOXSE extinguidos: Orde

Probas libres de ciclos medio e superior LOE: Orde

Profesorado especialista: contratación: Real Decreto

Protección de datos persoais: Lei Orgánica

Protección de datos personais: Real Decreto

Racionalización do gasto público no eido educativo: Real Decreto-Ley

Recoñecemento das competencias profesionais adquiridas por experiencia laboral: Real Decreto

Regulamento orgánico dos CIFP (ROC): Decreto

Regulamento orgánico dos CIFP (ROC): Orde que desenvolve o Decreto

Representantes de organizacións sindicais nos consellos sociais dos CIFP: Orde

Requisitos básicos dos CIFP: Real Decreto

Requisitos básicos dos CIFP: modificación

Seccións bilingüe: Orde

Seccións bilingües: corrección de erros

Sistemas de información: normas de boas práctica: Decreto

Títulos: adscripción de títulos equivalentes a Técnico Superior: Orden EDU

Títulos: equivalencia con empregos militares

Títulos: equivalencia con títulos de técnico militar

Títulos: equivalencia con categorías de Corpo Nacional de Policía

Títulos: equivalencia con categorías da Ertzanintza

Títulos: equivalencia con categorías de Mossos d'Esquadra

Títulos: equivalencia con categorías de Policía local de Castilla La Mancha

Títulos: equivalencia con categorías da Policía local de Cataluña

Títulos: equivalencia con categorías da Policía Local Esukadi

Títulos: equivalencia con categorías da Policía de Navarra

Transformación de IES en CIFP: Decreto

Transformación de IES en CIFP: Orde que desenvolve o Decreto

Validacións en FP específica LOXSE: Orde

Validacións entre módulos: Orde ECD