TRANG GIÁO VỤ 

PHÒNG ĐÀO TẠO

4. THEO DÕI ĐÀO TẠO (Cao đẳng, Trung cấp)

4.1. Đăng ký học tập

4.2. Thống kê đào tạo tại doanh nghiệp

4.3. Phòng học

4.4. Đăng ký thi lại để cải thiện điểm

   4.4.1. Cao đẳng và CĐ liên thông

  4.4.2. Trung cấp

  4.4.3. Xem kết quả đăng ký

4.5. Đề nghị miễn giảm môn học/mô đun

4.5.1 . Nhấn vào đây để gửi đề nghị xem xét miễn/giảm

4.5.2. Thống kê các đề nghị xem xét miễn giảm

4.6. Xét kết quả học tập, tốt nghiệp