บุคลากร

นายพงศธร บุตรดี

หัวหน้า กศน.ตำบลโนนทอง

นางสาวฐิตินาฎ จันทะสี

ครู กศน.ตำบล

นายภูริพัฒน์ สุขี

ครู ศรช.