Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

โล่รางวัล IQA AWARD

1.โล่รางวัล IQA AWARD ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2561 จำนวน 4 โล่ สำหรับสถานศึกษาที่มีผลการคัดเลือกรับรางวัล “ยอดเยี่ยม” 4 ขนาด ๆ ละ 1 รางวัล รวม 4 รางวัล ได้แก่โรงเรียนโนนเทพ ขนาดเล็ก โรงเรียนแตลศิริวิทยา ขนาดกลาง โรงเรียนบัวเชดวิทยา ขนาดใหญ่ โรงเรียนสิรินธร ขนาดใหญ่พิเศษ