การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด

ผู้ปกครองสามารถจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานของท่านได้ ผ่านช่องทาง DLTV ที่รัฐจัดให้

6 ช่องทาง ตามความพร้อมของท่านเอง ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน