ข้อสอบ แบบทดสอบ Online

แบบทดสอบ 1 วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ข้อ

แบบทดสอบ 2 วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ข้อ

ข้อสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2560 วิชาคอมพิวเตอร์ โดย อ.วีรชัย เพลินจิตร

จำนวนข้อสอบ 30 ข้อ 20 คะแนน