ข้อสอบ Online

แบบทดสอบชุดที่ 1 การออกแบบและเทคโนโลยี1 กลางภาคเรียน จำนวน 20 ข้อ

แบบทดสอบชุดที่ 2 วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี1 ปลายภาคเรียน จำนวน 20 ข้อ

แบบทดสอบชุดที่ 3 วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปลายภาคเรียน ข้อสอบ 30 ข้อ 20 คะแนน

แบบทดสอบชุดที่ 4 ข้อสอบวัดผลกลางภาคเรียน การสร้างเว็บไซต์

แบบทดสอบชุดที่ 5 การออกแบบกราฟิก (1)

แบบทดสอบชุดที่ 6 การออกแบบกราฟิก (2)

ข้อสอบชุดที่ 7 วิทยาการคำนวณ2 ม.1 Excel , Google Sheet

ข้อสอบชุดที่ 8 การสร้างเว็บไซต์ ปลายภาคเรียน Dreamweaver