ข้อสอบ Online

แบบทดสอบชุดที่ 1 วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ข้อ ภาคเรียนที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2 วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ข้อ ภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบชุดที่ 3 วัดผลปลายภาคเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ โดย อ.วีรชัย เพลินจิตร

จำนวนข้อสอบ 30 ข้อ 20 คะแนน

แบบทดสอบชุดที่ 4 ข้อสอบวัดผล การสร้างเว็บไซต์

แบบทดสอบชุดที่ 5 การออกแบบกราฟิก (1)

แบบทดสอบชุดที่ 6 การออกแบบกราฟิก (2) ปลายภาคเรียน

ข้อสอบชุดที่ 7 วิทยาการคำนวณ2 ม.1 ภาคเรียนที่ 2 สอบปลายภาค Excel

ข้อสอบชุดที่ 8 การสร้างเว็บไซต์ ภาคเรียนที่ 2 ปลายภาค Dreamweaver