ข้อสอบ Online

แบบทดสอบ 1 วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ข้อ ภาคเรียนที่ 1

แบบทดสอบ 2 วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 ข้อ ภาคเรียนที่ 2

แบบทดสอบ 3 วัดผลปลายภาคเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ โดย อ.วีรชัย เพลินจิตร

จำนวนข้อสอบ 30 ข้อ 20 คะแนน