การประกันคุณภาพ (Quality Assurance : Q.A.)

นางสาวชไมพร ดวงแก้ว
หัวหน้างานการประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม

ปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา เป็นแรงผลักดันให้หน่วยงานและองค์กรต่างๆ หันมาปรับทิศทางและกระบวนการในการดำเนินงานของตน เพื่อให้สามารถดำรงอยู่ได้ท่ามกลางสภาวะที่มีการแข่งขันสูง ซึ่งกลไกหนึ่งที่สำคัญสำหรับสถานศึกษาในเรื่องของงานคุณภาพได้ก็คือ "การประกันคุณภาพการศึกษา"

(ที่มา : https://qa.wu.ac.th/qamean.php)

"ก้าวข้ามขีดจำกัด" สู่การพัฒนาการศึกษาไทย กับการประกันคุณภาพ (Quality Assurance : Q.A.)

ความหมายการประกันคุณภาพ (Quality Assurance : Q.A.)

การประกันคุณภาพ ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า Quality Assurance เรียกสั้นๆ ว่า Q.A. หมายถึง การมีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีตัวบ่งชี้ที่กำหนด เพื่อเป็นหลักประกันแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้มั่นใจว่าสถาบันนั้นๆ สามารถให้ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการสร้างความมั่นใจในเรื่องคุณภาพการศึกษา ให้กับสังคมและผู้รับบริการว่าจะดำเนินกิจการในสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพครบถ้วนทุกด้าน สถานศึกษาที่ทำเรื่องประกันคุณภาพจะเป็นสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนาคุณภาพ เพื่อไม่ให้ด้อยกว่าเดิม ทั้งในด้านผลที่จะเกิดกับผู้เรียน การสอนของอาจารย์ การบริหารจัดการของผู้บริหาร และการดำเนินงานของบุคลากรภายในสถานศึกษา

(ที่มา : https://qa.wu.ac.th/qamean.php)