โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สนองพระราชดำริโดย

โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์

นายถนอม ไพรหลวง

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์

มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล โดยน้อมนำหลักปรัชาญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

1. จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

2. พัฒนาระบบการบริการสถานศึกษาเื่อส่งเสริมความเป็นเลิศ

3. ส่งเสริม ครู บุคลากร และนักเรียน ให้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

มีคุณธรรมความเป็นไทย และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าประสงค์

1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ

2. จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล

3. จัดการบริหสรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศ

4. ครู บุคลากร และนักเรียนพัฒนาร่วมกัน พัฒนาเต็มศักยภาพ

มีคุณธรรมความเป็นไทย และยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาของโรงเรียน

" อัตตา หะเว ชิตัง เสยโย "

แปลว่า ชนะตนเองนั้นแหละดี

ที่อยู่ : โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ หมู่ 11 ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160

โทรศัพท์ : 042 - 150418 โทรสาร : 042 - 150418

E-mail : admin@nkpschool.ac.th

Facebook : โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์

ผู้ประสานงาน นางทภภาภร เวียงคำ เบอร์โทรศัพท์ 0926322896

เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน 042.150418 โทรสาร 042.150418

อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2565
อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2565
อบรมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน2565

ข้าวแต๋นน้ำฟักข้าว

ข้าวแต๋นน้ำฟักข้าว

ข้าวแต๋นน้ำฟักข้าว

ข้าวแต๋นน้ำฟักข้าว