ห้องเรียนออนไลน์ วิชาวิทยาการคำนวณ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1

  • แนวคิดการแก้ปัญหาด้วยเหตุผลเชิงตรรกะ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

  • การออกบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3

  • การใช้งานอินเทอร์เน็ต

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4