กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ปฏิทินงานการดำเนินงาน ของ กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการนิเทศ สำนักงาน กศน.จังหวัดกลุ่มเจ้าพระยาป่าสัก
แบบตอบรับการเข้าร่วม

โครงการประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2562