กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

รายชื่อโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.ตาก เขต 2 ( Click )

รายชื่อโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียนในสำนั...........docx

บุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางสาวทิพวรรณ ลาวเมือง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษานางอุบลรัตน์ บุญลือ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานการศึกษาพิเศษ (การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม)

ณ ศูนย์พัฒนาศักยภาพนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒

ดูแลกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา


นางสาวสุวิมล ใจโปร่ง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา

ดูแลกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นางสาวมาลี เจริญพนาวัลย์ ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา

ดูแลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

ดูแลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางสาวอินทิรา ประดับชัย ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้

ดูแลกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์


นางนงลักษณ์ อุดมวงษ์ ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ดูแลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนางจันทนา ทองอ่วม ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

ดูแลกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพนายญาณวุฒิ วงศ์ใหญ่สินศิริ

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

ดูแลกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนางกรรวี ทองสองแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานางพรรณภัทร กองมณี ตำแหน่ง อัตราจ้างตามสัญญาจ้างลูกจ้างรายปี ปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานางสาวทิฆัมพร คำน่าน อัตราจ้างตามสัญญาจ้างลูกจ้างรายปี

ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ดีด

ปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา