НХГ "Св. св. Кирил и Методий"

хуманитарни науки

Хуманитарен профил

Хуманитарният профил е определящ за облика на училището, чието име е Национална хуманитарна гимназия. Началото на профила се поставя с решение на Педагогическия съвет от 24 април 1991 година за откриване на профилирани паралелки по български език и литература и по история. През 1991-1992 учебната година се открива профил Философия, който по-късно е закрит, но предметът философия остава един от основните профилиращи предмети в училището. В настоящия момент профил Хуманитарен в НХГ "Св. св. Кирил и Методий" се представя от една профилирана паралелка:

 • Български език и литература с интензивно изучаване на английски език

Възпитаниците на тази паралелка имат възможността да получат не само отлична подготовка по предметите от хуманитарния цикъл, но и ценни знания и умения за живота. Защото хуманитарното образование не е само един курс на обучение, то е също поведение и практика в живота. Най-вече - то е носител и пазител на човешкото. А съхраняването на човешкото у човека е може би най-важната и отговорна мисия на човечеството във време на все по-разрастваща се технизация, масова комуникация и технологизация.

Десеттне най-важни причини за избор на обучението по хуманитарни науки

 1. Развиване на индивидуална гъвкавост на ума чрез развиване на критично мислене и умение за анализ и синтез.

 2. Доказване на комуникативните способности чрез развитие на уменията за четене, мислене, писане и говорене.

 3. Формиране на умения за събиране и обединяване на информация, идеи и мнения от различни източници.

 4. Придобиване на перспективи за развитие чрез опознаване на световните култури.

 5. Засилване на уважението към културнитер и индивидуалните различия посредством познания за постиженията на световните цивилизации.

 6. Възможност за усещане на връзката между културата и обкръжаващата среда чрез посещения на музеи, концерти, театрални постановки и подкрепа на местните артисти.

 7. Изясняването на персоналните ценности чрез анализ на различните гледни точки в неясни етични ситуации, изследване на процеса на оценяване и разбиране на природата във взимане на етични решения.

 8. Нарастване на личните знания чрез изучаване на различните начини, по които хората с а се справяли в трудни ситуации в историята, литературата, психологията, митологията и религията.

 9. Разбиране на това какво е неизменно чрез изучаване на това какво е било ценно за хората през вековете.

 10. Поддържане на жив дух и любов към учението, вдъхновени от срещата с велики умове на човешката история.