Tuyển dụng


Tuyển thành viên tham gia dự án: "Trên cao tốc 2021"

𝐵𝑎̣𝑛 đ𝑎𝑚 𝑚𝑒̂ 𝐷𝑖𝑔𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑒𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑏𝑎̉𝑛 𝑡ℎ𝑎̂𝑛?

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA (GRAPHIC DESIGNER)

Xem chi tiết: Link

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG (CUSTOMER SUPPORT)

Add information about your project. You can include success metrics, timelines, and the latest updates. You can make a copy of the project page and link to it from here.

NHÂN VIÊN HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG (CUSTOMER SUPPORT)

Add information about your project. You can include success metrics, timelines, and the latest updates. You can make a copy of the project page and link to it from here.

Dự án "Việt Phục Ân Vũ"

Add information about your project. You can include success metrics, timelines, and the latest updates. You can make a copy of the project page and link to it from here.