Інформатика

10-11 клас

Програма розрахована на вивчення інформатики в 10–11 класах загальноосвітніх навчальних закладів як вибірково-обов’язкового предмету навчального плану в обсязі до 105 годин, з яких 35 годин складає інваріантний базовий модуль.


Метою навчання є продовження формування в учнів інформаційної культури та інформатичної компетентності для реалізації їх творчого потенціалу та соціалізації у суспільстві завдяки здатності до ефективного використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

Інформатика в старшій школі є логічним продовженням курсу інформатики основної школи, під час вивчення якого в учнів було сформовано основи інформаційної культури та базові компетентності у галузі інформаційно-комунікаційних технологій.


Завданнями навчання інформатики в старшій школі є:

  • формування в учнів знань й умінь, необхідних для ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-пізнавальній діяльності, при вивченні інших навчальних предметів, у повсякденному житті;
  • розвиток в учнів готовності застосовувати інформаційно-комунікаційні технології з метою ефективного виконання різноманітних завдань щодо реалізації інформаційних процесів, пов’язаних з майбутньою професійною діяльністю в умовах інформаційного суспільства;
  • розвиток інформаційної культури, знань правил безпеки життєдіяльності та навичок безпечної поведінки при виконанні робіт з використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій;
  • розвиток в учнів здатності самостійно опановувати та раціонально використовувати програмні засоби загального та прикладного призначення, цілеспрямовано шукати й систематизувати відомості, використовувати електронні засоби обміну даними.


Основою навчання інформатики в 10-11 класах є базовий модуль, зміст якого може бути розширений за рахунок вибіркових модулів. Базовий модуль, на вивчення якого відводиться 35 годин, завершує формування в учнів предметних і ключових компетентностей щодо використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на рівні, визначеному чинним Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти. Цей модуль є мінімально допустимою нерозривною структурною одиницею програми, рознесення вивчення базового модуля на два роки не допускається.


Для профільного вивчення інформатики призначена програма профільного рівня, що може доповнюватись тими ж вибірковими модулями, що й програма рівня стандарту.


Вибіркові модулі для розширення курсу учитель добирає, відповідно до профілю навчання навчального закладу, запитів, індивідуальних інтересів і здібностей учнів, регіональних особливостей, матеріально-технічної бази та наявного програмного забезпечення. Реалізація профільного навчання під час викладання курсу може здійснюватися як шляхом розширення змісту окремих тем, так і добором профільно-орієнтованих навчальних завдань.

Поєднання модулів повинно забезпечувати необхідну ступінь гнучкості та свободи в відборі і комплектації необхідного конкретного навчального матеріалу для навчання учнів і реалізації дидактичних цілей. Кількість та тематика варіативних модулів погоджується методичною службою навчального закладу.

За посиланням "Календарне планування" з меню праворуч розміщено поурочне календарне планування для 2-11 класів 2019-2020 навчального року за різними програмами: інформатика у початковій школі, інформатика для 5-9 класу, інформатика рівня стандарт та профіль старшої школи, а також курсів за вибором, Основи створення комп'ютерних презентацій, Основи комп'ютерної графіки, MS Excel у профільному навчанні, Основи Інтернету, Основи веб-дизайну, Основи баз даних, Інформаційний працівник, Основи алгоритмізації та програмування, Основи візуального програмування, Сучасні офісні інформаційні технології, Креативне програмування, Веб-технології, Графічний дизайн.


Дистанційне навчання інформатики пропонується на сайті http://dystosvita.gnomio.com/

Оксана Пасічник © 2019

У меню праворуч можна обрати програму вивчення інформатики, а також тему, яка цікавить, переглянути презентації, а також практичні завдання (до деяких тем).

Повний комплект навчальних матеріалів можна знайти на сайті дистанційного навчання http://dystosvita.gnomio.com/


Дистанційне навчання - це не лише електронні матеріали, які ви можете побачити на цьому сайті. Це:

  • можливість забезпечення двостороннього обміну інформацією між вчителем та учнем,
  • використання технології оцінювання виконаної роботи,
  • інтеграція усіх видів навчальної діяльності в межах однієї системи керування навчанням (LMS).

Вчителі інформатики, які бажають скористатись можливостями дистанційного навчання на нашому сайті для груп учнів, отримуючи при цьому статистику їх успішності, можуть звернутись за адресою dystosvita@gmail.com або заповнити форму


Інформатика. Я роблю це так

Досвід викладання інформатики у ліцеї "Сихівський", а також супутні міркування про освіту, інформатику та цифрові технології

https://oksanapasichnyk.wordpress.com