Industrial Cooperation and Technology Transfer of Energy Efficiency Buildings between Taiwan and European Countries

Coordinator:

Prof. Chin-Huai Young

Co-coordinator:

Reader Benson Lau

Prof. I-Tung Yang

Prof. Shin-Ku Lee

Research Assistant:

Pin-Chen Chu


Contact :

YU-CHI, CHIOU (Yogi)

E-mail :yogichiu@gmail.com