ศูนย์ประสานงาน NEC (Northern Economic Corridor)

เป็นศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาในเขตภาคเหนือ ตอนล่าง 1 จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก

สุโขทัย

อุตรดิตถ์

เพชรบูรณ์

ตาก

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือ

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการ...

วีดีโอศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความรู้ความเข้า จุดประสงค์ จุดมุ่งมาย ของสร้างสร้างและพัฒนา ผลิคนักเรียน นักศึกษาให้มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนสนับสนุน