การสำรวจข้อมูล พยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) ของโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ/ตติยภูมิ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ตอบแบบสำรวจ

วัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจข้อมูลพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (APN) ในประเด็นด้าน จำนวน จำแนกตามหน่วยบริการพยาบาลที่ปฏิบัติงาน สาขาที่สำเร็จการศึกษา และ บทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

ผู้ตอบแบบสอบถามหัวหน้าพยาบาล หรือ พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านบุคลากรพยาบาล (HR_Nurse) หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

คำชี้แจง

1.แบบสอบถามนี้ สำหรับ หัวหน้าพยาบาล หรือ พยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านบุคลากรพยาบาล (HR_Nurse) หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย

2.แบบสอบถามนี้ประกอบด้วยข้อคำถาม 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 สถานที่ปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 2 สาขาที่สำเร็จการศึกษาของ ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

ส่วนที่ 3 จำนวนของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในแต่ละหน่วยบริการพยาบาล และ จำนวนของผู้ ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท ผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงโปรดตอบแบบสำรวจให้ครบถ้วนและในสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาจารย์โศภิษฐ์ สุวรรณเกษาวงษ์ Email: mssophis@gmail.com หรือ 0-2590-6292

อาจารย์ชัชนน เทพวงค์ Email: mo_eng@live.com หรือ 0-98278-3769

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100 โทร.0-2590-6292 โทรสาร. 0-2590-6292 พิกัด : 13.850014, 100.528330