การบันทึกข้อมูลภาระงานการพยาบาล

ของโรงพยาบาล ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จัดทำโดย กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลภาระงานการพยาบาล ตามกลุ่มงาน ของโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน เพื่อจัดทำข้อมูลการกำหนดตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ตามที่กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๓๓/๑๔๘ ลงวันที่๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยให้มีการรวบรวมข้อมูลภาระงานการพยาบาล ตามกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลและกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ ของโรงพยาบาล เพื่อจัดทำข้อมูลการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ดังกล่าว

กองการพยาบาล ขอความอนุเคราะห์ให้หัวหน้าพยาบาลกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลหรือหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ของโรงพยาบาลในสังกัดของท่าน ดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลกำลังคนทางการพยาบาล

ประชาสัมพันธ์

7/5/2561 ปิดระบบแล้วทุกเขต กองการพยาบาลขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง

คำแนะนำในการเก็บข้อมูล

รพ.ศูนย์,ทั่วไป ดาวน์โหลด

รพ.ชุมชน ดาวน์โหลด

***แก้ไขหมายเลขติดต่อ โทร.02-590-6292

-ประกาศ เลขที่ตำแหน่งของ ลูกจ้างชั่วคราว ให้นำเอาเลขที่สัญญาจ้างหรือเลขที่คำสั่งจ้าง มากรอกเป็นเลขที่ตำแหน่ง เพื่อระบุตัวตน

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล.pdf

โครงสร้าง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนด. ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ในสังกัด. กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558. (หนังสือที่นร. ๑๐๐๘.๓.๓/๑๔๘. ลวท ๑๘ พค.๒๕๕๘)

W_607-2558.pdf

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100 โทร.0-2590-6292 โทรสาร. 0-2590-6292

อาจารย์ชัชนน เทพวงค์ e-mail : mo_eng@live.com

พิกัด : 13.850014, 100.528330