การบันทึกข้อมูลภาระงานการพยาบาล

ของโรงพยาบาล ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

จัดทำโดย กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

มีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมข้อมูลภาระงานการพยาบาล ตามกลุ่มงาน ของโรงพยาบาลศูนย์ทั่วไปและโรงพยาบาลชุมชน เพื่อจัดทำข้อมูลการกำหนดตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ตามที่กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายให้จัดทำแผนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘.๓๓/๑๔๘ ลงวันที่๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยให้มีการรวบรวมข้อมูลภาระงานการพยาบาล ตามกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลและกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ ของโรงพยาบาล เพื่อจัดทำข้อมูลการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ดังกล่าว

กองการพยาบาล ขอความอนุเคราะห์ให้หัวหน้าพยาบาลกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาลหรือหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ของโรงพยาบาลในสังกัดของท่าน ดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลกำลังคนทางการพยาบาล

ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล.pdf

โครงสร้าง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนด. ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ในสังกัด. กระทรวงสาธารณสุข ปี 2558. (หนังสือที่นร. ๑๐๐๘.๓.๓/๑๔๘. ลวท ๑๘ พค.๒๕๕๘)

W_607-2558.pdf

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 1100 โทร.0-2590-1000 โทรสาร. 02-596-6269

อาจารย์ชัชนน เทพวงค์ e-mail : mo_eng@live.com

พิกัด : 13.850014, 100.528330