Chimney Rock

National Monument

(USFS)

Chimney Rock National Monument, San Juan National Forest, Colorado