Vedtægter

Vedtægter for NASP - Nuuk Orienteringsklub


§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er ’Nuummi Arpalluni Sumiissusersiortartut Peqatigiiffiat’.

Som forkortelse anvendes ’NASP’.

På dansk anvendes ’Nuuk Orienteringsklub’, forkortet: 'Nuuk OK'.

På engelsk anvendes ’Orienteering Nuuk’.

Foreningen er stiftet den 22.08.2009.

Hjemsted er Kommuneqarfik Sermersooq, Nuuk by.


§ 2. Foreningens formål

Nuuk OK er en almennyttig forening med det formål, at samle mennesker, i alle aldre, med interesse for orienteringssporten, samt at give dem de bedste muligheder for at dyrke denne idræt.

Foreningen kan desuden beskæftige sig med beslægtede idrætsformer. (f.eks. motionsløb, terrænløb, distanceløb, rulleskøjteløb, skiorientering, MTB-O, Adventure racing, etc.)


§ 3. Medlemskaber

Foreningen ønsker at blive medlem af Grønlands Idræts-Forbund (GIF) og følger dette forbunds love og bestemmelser.

For at følge med i orienteringssporten og dens udvikling i Danmark og i andre lande, samarbejder foreningen med Dansk Orienterings-Forbund (DOF)


§ 4. Medlemmer

Optagelse

Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i orienteringssporten.

Optagelse kan ske som aktivt eller passivt medlem.

Indmeldelse skal ske skriftlig til foreningens kasserer og optagelsen er først gyldig, når kontingent er betalt.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftlig til foreningens kasserer inden udgangen af et kalenderår for at være gyldig.

For at udmeldelse er gyldig, må medlemmet ikke være i kontingentrestance.

Et medlem der er i restance, kan udelukkes af foreningen.

Når restancen til foreningen er betalt kan medlemmet optages på ny som medlem.

Bestyrelsen kan i øvrigt udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil, dog skal det pågældende medlem først have lejlighed til at fremføre sit forsvar. Vedkommende kan desuden forlange spørgsmålet om udelukkelse prøvet på førstkommende ordinære generalforsamling.

Kontingent

Generalforsamlingen fastsætter medlemskontingent for et år af gangen.

Der fastsættes kontingent for følgende medlemskategorier:

Seniorkontingent (Gælder for medlemmer der ved årets begyndelse er fyldt 15 år)

Ungdomskontingent (Gælder for medlemmer der ved årets begyndelse ikke er fyldt 15 år)

Familiekontingent (Gælder for op til 5 medlemmer med samme bopæl).

Passivt medlemskontingent (Gælder for medlemmer der ikke deltager aktivt i foreningens sportsaktiviteter).

Kontingent opkræves årligt forud i februar måned, og skal være betalt senest den 1. april.

Medlemmer der er i kontingentrestance pr. efterfølgende 1. juni, vil efter et skriftligt varsel på 14 dage blive slettet som medlem, med mindre der er indgået en aftale med foreningens kasserer om betaling.

Ved indmeldelse efter 1. august betales halvt kontingent for indmeldelsesåret.


§ 5. Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Hvert aktivt medlem der er fyldt 15 år har stemmeret på generalforsamlingen med en stemme.

Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

Beslutninger tages ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer.

Afstemningsmåden bestemmes af dirigenten, men skal foregå skriftlig, hvis blot 1 medlem forlanger dette.

Generalforsamlingens beslutninger skal fremgå af et referat, som godkendes af dirigenten.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest ultimo maj og skal indkaldes med mindst 8 dages skriftlig varsel.

Generalforsamlingen skal have mindst følgende punkter:

a) Valg af dirigent.

b) Valg af referent.

c) Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.

d) Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

e) Planer for det kommende år, samt forelæggelse og godkendelse af næste års budget.

f) Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer.

g) Fastsættelse af kontingent.

h) Evt. valg af formand.

i) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

j) Valg af bestyrelsessuppleanter.

k) Valg af revisor.

l) Valg af revisorsuppleant.

m) Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af December måned.


§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når enten:

Bestyrelsen beslutter det.

1/5 af foreningens medlemmer skriftlig stiller krav om det.

Skal afholdes senest 1 måned efter at kravet er stillet.

Indkaldelse og dagsorden fremsendes til medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.


§ 7. Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse, der varetager foreningen i alle forhold på lovlig vis og efter vedtægter og vedtagne beslutninger.

Bestyrelsen består af 1 formand og 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år af gangen, således at formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår på ulige årstal og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår på lige årstal.

Formanden vælges af generalforsamlingen ved særskilt afstemning. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen skal som minimum konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Vælges formanden blandt bestyrelsesmedlemmer, der ikke er på valg, vælges yderligere 1 bestyrelsesmedlem under det relevante punkt på dagsordenen, for medlemmets resterende valgperiode.

Bliver formandsposten ledig i valgperioden, indtræder næstformanden i hans sted indtil førstkommende generalforsamling, hvor denne så vælger ny formand for den resterende valgperiode.

Generalforsamlingen vælger hvert år 1. og 2. suppleant, der indtræder i ledige bestyrelsesposter i valgperioden i nævnte rækkefølge.

Valgbar efter denne paragraf er ethvert stemmeberettiget medlem, der er villig til at modtage valg.

Flertallet af bestyrelsesmedlemmer skal være myndige.

Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, når denne finder anledning hertil, eller når et bestyrelsesmedlem ønsker det.

Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal og er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede, her i blandt formand eller næstformand. Formanden, eller i dennes fravær næstformanden, er mødeleder. Ved stemmelighed er mødelederens stemme afgørende.

Formanden er berettiget til at handle på foreningens vegne i sager, der ikke tåler udsættelse, men skal i så fald fremføre sagen for bestyrelsen ved førstkommende møde.

Bestyrelsens beslutninger skal fremgå af referat, der skal godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde

Kassereren har ansvaret for klubbens beholdninger, fører tilsyn med at budgettet overholdes, udfører klubbens bogholderi og udarbejder den årlige resultatopgørelse inden 12. januar.


§ 8. Regnskab og revision

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Resultatopgørelse og status påtegnet af revisor forelægges på den ordinære generalforsamling.

På den ordinære generalforsamling vælges hvert år en revisor og en revisorsuppleant.

Revisor skal hvert år inden den ordinære generalforsamling revidere forrige års regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

Resultatopgørelsen og status skal forsynes med revisors påtegning.

Revisor kan til enhver tid forlange at efterse regnskabet og beholdninger.


§ 9. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for ændringen.


§ 10. Foreningens opløsning

Foreningen kan kun opløses efter vedtagelse af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum.

På begge generalforsamlinger skal beslutningen træffes med 2/3 majoritet blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Ved opløsning af foreningen, skal resterende midler overdrages til en eller flere andre foreninger i Kommuneqarfik Sermersooq. For så vidt muligt skal midlerne komme orienteringssporten til gavn. Er dette ikke muligt skal de gavne ungdommen i kommunen via sports- eller kultur-foreninger. Denne overdragelse, og fordelingen deraf, vedtages på den sidste af de to generalforsamlinger.


Vedtægterne er således vedtaget på den ordinære generalforsamling af

Nuuk Orienterings Klub,

Den 14. maj 2020.