Generalforsamling

Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og afholdes årligt sidst i januar måned.

Formanden indkalder til generalforsamling mindst 8 dage før afholdelsen.

Alle medlemmer over 15 år har stemmeret, og der træffes afgørelser ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde inden udgangen af December.

Generalforsamlingen skal have mindst følgende punkter:

a) Valg af dirigent.

b) Valg af referent.

c) Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år.

d) Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

e) Planer for det kommende år, samt forelæggelse og godkendelse af næste års budget.

f) Indkomne forslag fra bestyrelsen og medlemmer.

g) Fastsættelse af kontingent.

h) Evt. valg af formand.

i) Valg af bestyrelsesmedlemmer.

j) Valg af bestyrelsessuppleanter.

k) Valg af revisor.

l) Valg af revisorsuppleant.

m) Eventuelt.