ประกาศ! เครือข่ายวิจัยน่านสามารถเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์ ของทางสำนักงานมาตรฐานการวิจัยในคนได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน คลิกที่ E-learning

จริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ สสจ.น่าน

ที่มา

เนื่องด้วยประเทศไทยได้ยอมรับคำประกาศเฮลซิงกิ โดยแพทยสมาคมโลกได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นหลักการจริยธรรมที่ให้คำแนะนำแก่แพทย์และบุคลากรสาธารณสุขที่ร่วมทำการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับมนุษย์ ทั้งนี้กฎหมาย ข้อบังคับและข้อกำหนดขององค์กรกำกับดูแลในประเทศไทย ได้แก่คำประกาศสิทธิของผู้ป่วย พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 หมวด 1 มาตรา 9 ข้อ บังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2549 หมวด 9 พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 หมวด 6 มาตรา 20 ข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรมเพื่อให้การวิจัยด้านสาธารณสุขในมนุษย์มีมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักจริยธรรมการวิจัย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์ จังหวัดน่าน จึงได้ดำเนินการกำหนดแนวทางการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับมนุษย์ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ให้มีมาตรฐาน ถูกต้องตามหลักสากลและวิชาชีพ โดยยึดหลัก 3 ประการ ได้แก่ 1. หลักความเคารพในบุคคล (Respect for person) 2. หลักคุณประโยชน์ไม่ก่ออันตราย (Beneficence) 3. หลักความยุติธรรม (Justice) นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและยกระดับคุณภาพงานวิจัยด้านสุขภาพของเครือข่ายสาธารณสุขน่านให้มีมาตรฐานสูงขึ้นอีกด้วย

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ชั้นที่ 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

467 ม.5 ถนนน่าน-ทุ่งช้าง บ.ทุ่งเศรษฐี ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน 55000

หมายเลขโทรศัพท์ 054600070 ต่อ 411 อีเมล ssjnanrec@gmail.com