สมัครเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน

ระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓

กรอกใบสมัคร ที่ด้านล่าง

**หมายเหตุ*** เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียนร้อย (((กรุณากดปุ่มส่ง)))

รายระเอียดเพิ่มเติม ในการสมัคร

หลักฐานประกอบการรับสมัคร

      1. สาเนาบัตรประชาชน และสาเนาทะเบียน ๑ ฉบับ
      2. สาเนาผลการเรียน ๑ ฉบับ (ปพ.๑ หรือ รบ.๑)
      3. รูปถ่าย หน้าตรง ชุดสุภาพ ๑ รูป (ติดใบสมัคร)

** เอกสารเนา ลงชื่อรับรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ **

** สมัครทางไปรษณีย์: ส่งหลักฐานประกอบการรับสมัคร (ส่งถึง งานรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่อยู่ ๑๙๙ หมู่ ๓ ตาบลทุ่งศรีทอง อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐)

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

แผนที่เส้นทาง