ระบบขอรายงาน HOSXP
& ส่ง 43 แฟ้ม HDCโรงพยาบาลนาหมื่น

ระบบขอรายงานHOSXP (การตอบกลับ)