การติดตามผลงานการชดเชยค่าบริการ Fee Schedule

แผนปฏิบัติราชการ / รับประเมิน / นิเทศงาน

วันที่ เวลา หัวข้อ สถานที่

วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 13.00 น. รับประเมินงานควบคุมโรคติดต่อ ห้องประชุมโรงพยาบาลน้ำโสม

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 08.30 น. รับประเมิน รพ. GREEN & Clean hospital ห้องประชุมโรงพยาบาลน้ำโสม

ประเมินอาชีวอนามัระดับดีและดีมาก รพ.สต.ผากลางนา

จำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ( PUI COVID-19) อำเภอน้ำโสม แยกรายตำบล