Vedtægter

  1. Klubbens navn er: NAJAD - Klubben, dens hjemsted er Danmark.

2. Klubbens formål er at fremme interessen for NAJAD-bådene og styrke sammenholdet mellem NAJAD sejlere - Klubben kan arrangere kapsejladser.

3. Klubben er selvstændig og ledes efter vedtægterne.

4. Som aktive medlemmer kan optages ejere af en NAJAD båd.

5. Bestyrelsen kan indstille til generalforsamlingen, at der udnævnes æresmedlemmer. Et æresmedlem kan være medlem uden en NAJAD.

6. Kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

7. Medlemmer, der er i mere end 2 måneders kontingentrestance slettes af medlemsfortegnelsen. Et medlem der groft forser sig mod klubbens vedtægter eller som skader klubbens interesser, kan ekskluderes ved enstemmig beslutning af bestyrelsen.

8. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i pinsen og varsles i marts måned sammen med indbydelse til klubbens pinsestævne. Stemmeret har alle aktive medlemmer, der ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

9. Dagsorden for ordinær generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Regnskab

4. Kontingent

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand

7. Valg af kasserer

8. Valg af sekretær

9. Valg af suppleant

10. Valg af revisor

11. Eventuelt

10. Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlings beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden - dog skal afstemninger og valg foregå skriftligt såfremt det kræves af et stemmeberettiget medlem. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal fremsættes skriftligt og være bestyrelsen i hænde - senest 8 dage før - generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

11. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, eller såfremt 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer kræver det. Indvarslingen sker med 14 dages varsel.

12. Klubben ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen ( formand i lige år, øvrige i ulige år).

13. Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet forsynet med revisors godkendelse skal forelægges på ordinær generalforsamling.

14. Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 1/2 af stemmeberettigede medlemmer er til stede, og såfremt 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden for 1 måned med sædvanligt varsel indkalde til ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de afgivne stemmer på denne er for forslaget, er dette vedtaget (uanset antallet af stemmeberettigede der er til stede).

15. I tilfælde af aflysning af generalforsamlingen på grund af vejrforhold, søges denne afholdt i september. Såfremt denne generalforsamling af samme årsag også aflyses, afholdes ikke generalforsamling dette år.

16. Forslag om ophævelse af NAJAD-KLUBBEN skal behandles og eventuelt vedtages som fastsat i vedtægtsændringer. Klubbens eventuelle midler skal efter generalforsamlings beslutning (almindeligt flertal) skænkes til en institution, hvis formål harmonerer med NAJAD-KLUBBENS formål.