Dotácie

Bratislavský samosprávny kraj - v prípraveSÚVISIACE DOKUMENTY A UŽITOČNÉ LINKY

·      Všeobecne záväzné nariadenie BSK č. 5/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia BSK č. 4/2021 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja

·        Webová stránka BSK v časti Dotácie – https://bratislavskykraj.sk/urad-bsk/dotacie/;

·        Formulár žiadostihttps://portal.egov.region-bsk.sk/sluzby/e-form/ks-241112;

·        Čestné prehlásenie o stave a dlhoch žiadateľa Čestné prehlásenie

Schéma minimálnej pomoci poskytovanej v Slovenskej republike prostredníctvom Bratislavského samosprávneho kraja

Kontakt na odd. dotácií BSK
Mgr. Janette Filipová; tel.: +421 2 48 264 440; mail: janette.filipova@region-bsk.sk

Trnavský samosprávny kraj - v príprave

Grant programu: fond na rozvoj TTSK

Predkladanie žiadostí o grant v zmysle VZN 52/2019 Fond pre rozvoj Trnavského kraj.

Možnosť prihlasovania projektov pre tento typ výzvy je v období od......
Minimálna výška grantu, na ktorú môže byť uzatvorená zmluva, je .........
Žiadateľ musí zabezpečiť spolufinancovanie projektu z vlastných, resp. iných zdrojov vo výške minimálne ....... z celkovej výšky poskytnutého grantu. 

Webstránka dotácii TTSK https://esluzby.trnava-vuc.sk/detail-sluzby?code=dotacie-r2022

Výzva Trnavského samosprávneho kraja č. 1/FoRT/2022 na predkladanie žiadostí o grant v rámci programu „Fond na rozvoj Trnavského kraja“ 

https://lnk.sk/rugq

Banskobystrický samosprávny kraj - do 31.03.2023

Hlavná stránka dotácii banskobystrického kraja: DOTÁCIE

Dotácie na regionálny rozvoj a rozvoj cestovného ruchu - do 31.3.2023

Dotácie podľa VZN č. 38/2019. - celé znenie


Žilinský samosprávna kraj - v príprave

Dotácie predsedu ŽSK na rok 2023 zatiaľ nebola zverejnená v roku 2022 ju kraj zverejnil 7.marca

 

Newsletter k dotácii pre rok 2022: Z Dotácie predsedu ŽSK môžete postaviť nabíjaciu stanicu pre elektrobicykle v svojom meste/obci (mailerlite.com) 


Trenčiansky samosprávny kraj - do 31.3.2023

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK

Poskytovanie dotácií z rozpočtu VÚC

Žiadatelia o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK predkladajú vyplnené žiadosti v termíne od 1. januára najneskôr do 31. marca bežného roka 

Dotáciu je možné poskytnúť na akciu/projekt, ktorý sa realizuje a ukončuje od 01.01 príslušného rozpočtového roku do 31.12. príslušného rozpočtového roku. Žiadateľ je povinný pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu TSK postupovať v súlade s platným VZN.

Oprávnený žiadateľ je:

Na vypĺňanie žiadostí používajte prosím elektronický formulár TSK!

Doplňujúce informácie

Rozhodovanie o dotácii podľa požadovanej výšky:

Maximálna výška poskytnutej dotácie žiadateľovi je:

Košický samosprávny kraj - v príprave

Link nastránku dotácie: Dotácie 


Prešovský samosprávny kraj - v príprave

Poskytovanie dotácií Prešovského samosprávneho kraja

Prešovský samosprávny kraj od roku 2021 poskytuje dotácie z vlastných príjmov v súlade s  VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja a VZN č. 92/2021.  


Európske dotácie

Rozvoj cestovného ruchu a turistickej infraštruktúry v pohraničnom regióne SK - CZ

Podporované oblasti:

Vyhlásená výzva má ambíciu podporiť rozvoj cestovného ruchu, prírodných a kultúrnych pamiatok a budovanie infraštruktúry v pohraničnom regióne Česka a Slovenska.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Zaradenie výzvy

Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika

Špecifický cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Kód výzvy:

INTERREG V-A SK-CZ/2021/13


Viac informácií

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej (predovšetkým cyklistickej) dopravy - 2020

Podporované oblasti:

Z grantu je možné financovať rekonštrukciu, modernizáciu a výstavbu infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, ako napríklad: rekonštrukciu už existujúcich cyklistických komunikácií; budovanie nových cyklistických komunikácií, budovanie parkovísk pre bicykle a podobne.

Oprávnené územie:

Trnavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Banskobystrický kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj

Oprávnení žiadatelia:

Malé a stredné podniky, Mimovládne organizácie, Samospráva, Štátna správa

Zaradenie výzvy

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Špecifický cieľ: 1.2.2 Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb

Kód výzvy:

IROP-PO1-SC122-2020-59


Viac Informácií tu.


Aktualizácia 10.1.2023