Myśl antyku dziś:

seminarium w IFiS PAN

Nasza misja

"Albowiem właśnie tu, u zarania myśli greckiej, określono dokładnie podstawę odróżniającą filozofię od nie-filozofii, mądrość od niewiedzy. […] Uznano prawdę za wartość nadrzędną filozofii i jedyną jej rację istnienia. Tym sposobem filozofia już od początku określiła samą siebie raz na zawsze jako bezinteresowną służbę prawdzie, dla której jedyną miarą jest to, jak odnosi się ona do prawdy. […] Nie oczekujemy więc nowej, zaskakującej odpowiedzi na pytanie, czym filozofia jest lub powinna być, na tle jej dwu i półtysiącletniej tradycji, przyjmując, iż chcemy pozostać w greckim paradygmacie filozofowania. Pytamy: czym filozofia źródłowo była? Co wreszcie z owego historycznego przekazu winniśmy zachować".

Źródło

Seweryn Blandzi, Wiedza i prawda u źródeł filozofii poznania, w: Wiedza a prawda, red. Alina Motycka, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 29.

Serdecznie zapraszamy 14 grudnia 2017 o godz. 16:00 do sali 161 w Pałacu Staszica na kolejne seminarium, na którym dr Maria Chodyko wygłosi referat pt. Dlaczego lekturę Platona polecał Erazm z Rotterdamu, a św. Jan od Krzyża go posłuchał?

Od Prelegentki

Recepcja myśli Erazma z Rotterdamu w literaturze katolickiej czasów potrydenckich pozostaje - mimo upływu ponad czterech stuleci - zagadnieniem nieprzebadanym. Jednakże lektura klasyków duchowości chrześcijańskiej w kontekście najpopularniejszych dzieł Rotterdamczyka, takich jak Pochwała głupoty czy Podręcznik żołnierza Chrystusowego skłania do postawienia interesujących i możliwych do utrzymania hipotez na temat inspiracji utworów katolickich myślą erazmiańską. Przykładem takiego zestawienia może być czytanie pism św. Jana od Krzyża w kontekście dzieł Erazma, prowadzące do zaskakujących wręcz swą dosłownością wniosków o realizacji ideałów największego z humanistów przez jednego z największych mistyków chrześcijaństwa.

O Prelegentce

Maria Chodyko, absolwentka historii sztuki UW. W 2012 obroniła w IFiS PAN pracę doktorską na temat związków teologii św. Franciszka Salezego z filozofią humanizmu renesansowego. Interesuje się recepcją filozofii antycznej w literaturze, teologii i sztuce XVI-XVIII wieku. Ostatnio opublikowała artykuły: Jansenizm w Polsce XVII wieku oraz Glosa do kartezjanizmu w Polsce XVII wieku (w: Drogi duchowe katolicyzmu polskiego XVII wieku, red. A. Nowicka-Jeżowa, Warszawa 2016). Pracuje jako kustosz Archiwum Towarzystwa Jezusowego i nauczyciel akademicki na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW.

Serdecznie zapraszamy 16 listopada 2017 o godzinie 16:00 do sali 154 w Pałacu Staszica na kolejne seminarium, na którym dr hab. Tomasz Mróz wygosi referat pt. Platon w Polsce 1800-1950.

Od Prelegenta

Tematem wykładu będzie polska recepcja filozofii Platona w wieku XIX i pierwszej połowie wieku XX. Omówione będą różne typy recepcji i najważniejsi autorzy, którzy podejmowali badania nad Platonem. Skrótowo zostaną także przedstawione dzieje przekładów dialogów na język polski.

O Prelegencie

Dr hab. Tomasz Mróz pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego. W ostatnich latach opublikował następujące książki: Selected Issues in the History of Polish Philosophy (Vilnius University Press, 2016); Platon w Polsce 1800-1950. Typy recepcji - autorzy - problemy (Marek Derewiecki, 2012); Wincenty Lutosławski (1863-1954) - Jestem obywatelem utopii (Polska Akademia Umiejętności, 2008).