ประกาศผลการสอบจัดชั้นเรียน ม.1 และ ม.4

          บัดนี้โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม ได้ดำเนินการสอบจัดชั้นเรียน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตามระเบียบแนวปฏิบัติแบล้ว จึงประกาศผลการจัดชัั้นเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

          ให้ผู้ปกครองนำนักเรียนที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับช ม. 1 และ ม.4 มาดำเนินการมอบตัวเป็นนักเรียนโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ระหว่างเวลา 08.30-15.30 น. ณ อาคารกิจวิชชาโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 

          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มาดำเนินการมอบตัวนักเรียน  วันที่ 1 เมษายน 2566

          นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มาดำเนินการมอบตัวนักเรียน  วันที่ 2 เมษายน 2566

          กรณีนักเรียนไม่สามารถมาดำเนินการมอบตัวพร้อมผู้ปกครองได้ อนุญาตให้ผู้ปกครองดำเนินการมอบตัวให้นักเรียนได้

เอกสารที่ต้องนำมาในวันมอบตัว  ประกอบด้วย

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน  จำนวน 1 แผ่น

2. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน  จำนวน 1 แผ่น

3. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดา  จำนวน 1 แผ่น

4. สำเนาทะเบียบบ้านของมารดา  จำนวน 1 แผ่น

5. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป

6. สำเนาใบระเบียบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) พร้อมฉบับจริง   จำนวน 1 แผ่น