ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจัดชั้นเรียน ม.1 และ ม.4

แนวปฏิบัติในการสอบจัดชั้นเรียน ม.1 และ ม.4

1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบจัดชั้นเรียนใน วันเสาร์ ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบจัดชั้นเรียนใน วันอาทิตย์ ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2566  เวลา 09.00 น. - 12.00 น.

3. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายด้วยชุดเรียน

4. ให้ผู้เข้าสอบนำบัตรเข้าห้องสอบ และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชน มาแสดงต่อกรรมการกำกับห้องสอบก่อนที่จะเข้าห้องสอบ

สถานที่ใช้ในการสอบจัดชั้นเรียน  อาคาร 3