งานแนะแนว

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website

งานแนะแนว โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


Website เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตัวเอง ความสนใจ ความถนัด ด้านอาชีพ สามารถสำรวจตนเอง และนำไปสู่การเลือกอาชีพได้

แผนพัฒนาการแนะแนวและแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2561-2565) ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

แผนยุทธศาสตร์แนะแนว.pdf


แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.1 - ม.3-ผสาน.pdf
แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ม.4 - ม.6-ผสาน.pdf

ตารางการวิเคราะห์หลักสูตร

การวิเคราะห์หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนม.ต้น.docx

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


การวิเคราะห์หลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนม.ปลาย.docx

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ข่าวประชาสัมพันธ์

WEBSITE ครูแนะแนว

วิชากิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.1ครูสายพิน อุปละ
วิชากิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.2ครูสุพรรษา ปันต๊ะ
ครูวรลักษณ์ ดอนศิลา

วิชากิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.5ครูจุรีภรณ์ อุตะมะ

บทเรียนออนไลน์

เรื่อง สำรวจตนเองก่อนเข้าสู่อาชีพ

โดย นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

สำรวจตนเองก่อนเข้าสู่อาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

WEBSITE เพื่อการศึกษา


จัดทำโดย งานแนะแนว โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36