งานแนะแนว

โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website

งานแนะแนว โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


Website เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักตัวเอง ความสนใจ ความถนัด ด้านอาชีพ สามารถสำรวจตนเอง และนำไปสู่การเลือกอาชีพได้

ข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อการเรียนการสอนวิชากิจกรรมแนะแนว

บทเรียนออนไลน์

เรื่อง สำรวจตนเองก่อนเข้าสู่อาชีพ

โดย นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา ตำแหน่ง ครู โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

สำรวจตนเองก่อนเข้าสู่อาชีพ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย นางสาววรลักษณ์ ดอนศิลา โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

จัดทำโดย งานแนะแนว โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36