รหัสหลักสูตร 625181013 หลักสูตรการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วย m-Learning (Mobile Learning) สำหรับครูอาชีวศึกษา ระดับพื้นฐาน

รหัสหลักสูตร 615992002 หลักสูตรการพัฒนาครูแกนนำสำหรับการประยุกต์ใช้ชุดการเรียนรู้ C-PBL๒๑ ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาโครงการของผู้เรียนอาชีวศึกษา

รหัสหลักสูตร 615292014 หลักสูตรการสร้างแฟ้มสะสมงานดิจิตอลในยุคการศึกษาไทย 4.0 สำหรับครูผู้สอนประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

จำนวนผู้เยี่ยมชม