ความเป็นมาของโครงการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ได้มีการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในปัจจุบันจะต้องให้ความสําคัญกับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นความรู้ที่ยั่งยืน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สู่การดําเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา และชุมชนอย่างต่อเนื่อง และทําให้เกิดคุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ตามแนวทางการปฏิรูป การศึกษาในทศวรรษ ที่สอง โดยให้ความสําคัญและเชื่อมั่นว่าถ้ากําหนดให้สถานศึกษาได้ น้อมนําหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ให้เป็นวิถีปฏิบัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการบริหารจัดการ สถานศึกษา การจัดทําหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จะทําให้ผู้เรียนมี คุณลักษณะ “อยู่อย่างพอเพียง” ได้อย่างถาวรด้วยความเชื่อมั่นในหลักการที่ว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นสิ่งที่สามารถสร้างขึ้นได้ในสังคมทุกระดับ เพื่อที่จะได้นําสังคมไทยสู่ “สังคมอยู่เย็น เป็นสุขร่วมกัน” ซึ่งอุปนิสัย พอเพียงที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียน จะได้นําพาสังคมไทยให้เป็นสังคม ที่มั่นคงและยั่งยืนต่อไป วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม ใช้หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ภายใต้แนวทางของ ความพอดี ความมีเหตุผลและมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ซึ่งวิทยาลัอาชีวศึกษามหาสารคาม มีผู้บริหารที่มีคุณลักษณะของผู้บริหารพอเพียง มีการบริหารจัดการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง ทางด้านนโยบายและการปฏิบัติตน เป็นแบบอย่าง เป็นเหตุเป็นผล พอประมาณ ตลอดจนเป็น แบบอย่างที่ดี ในการใช้ความรู้ควบคู่คุณธรรมในการดําเนินชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆให้กับ ตนเอง และสถานศึกษา อีกทั้งยังมีการขยายผลการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดําเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่บุคลากร จัดทํา โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อนํามาพัฒนางาน และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ โดยสอดแทรกเนื้อหาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับการใช้คุณธรรม ในการดําเนินชีวิตให้กับนักเรียนพร้อมทั้งขยายผลสู่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีนักเรียนที่เป็นแกนนําเรื่องการให้ความรู้ ความเข้าใจเห็นคุณค่ารู้จักใช้ ใส่ใจในเรื่องทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเพื่อนๆ นักเรียน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภายนอกสถานศึกษา ร่วมอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษา วัฒนธรรมอันดีงาม ให้อยู่ควบคู่สถานศึกษาและชุมชนอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการพัฒนาตนเองและเพื่อนนักเรียนที่เป็น แกนนําอย่างต่อเนื่องคณะกรรมการสถานศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม มีบทบาทในการให้การสนับสนุน ส่งเสริมสถานศึกษาในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการประชุมปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางใน การส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของครูและนักเรียน โดยสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการเรียนรู้อยู่เสมอ

สถานศึกษาพอเพียง วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

ข้อมูลประกอบการคัดกรองศูนย์ฯ

แผนผังฐานเรียนรู้ภาควิชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง