บุคลากร

นางสาวอัญชรี มณีโชติ

หน.กศน.ตำบลเมืองพาน

นางสาวปุณยนุช กองพลพรหม

ครู กศน.ตำบล

นายชนาธิป ศรีทุม

ครู กศน.ตำบล

นายวีระชัย บุ้งทอง

ครู กศน.ตำบล

นางกลัญานี สุวิจิตรธิกุล

ครู ศรช.