แผนภูมิบริหาร

นายรุ่งนิรันดร์ ไตรรัตน์

(หัวหน้าแผนกวิชา)

นายสันติ ชื่นเจริญ


นายสมคิด ด้วงบัว


นายอิศเรศ ขำศิริ


นางดารา วัฒโนทัยวิทย์

(ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกวิชา)

นายปวริศร์ เปี่ยมวุฒินันท์


นายดุสิต ผลอุดม


นายสมชาย นิลเลี่ยม


นางสาวภูริตา กล่อมจิตร


นางสาวปรีชญา สมานตระกูล