แผนภูมิบริหาร

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายสุรินทร์ โกศลสมบัติ

หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน

นายสถาพร พรพิทักษ์นุกูล

หัวหน้าแผนกเทคนิคพื้นฐาน

นายวันชาติ ดุกสุกแก้ว


นายชลัท อุยถาวรยิ่ง


นายโรจน์รุ่ง ทองสง


นายส่งเสริม ไชยสุนทร


นายศักดิ์ชัย หนากลาง


น.ส.มนัสนันท์ มะกอง


น.ส.จิราภรณ์ ขาวละออ


นายประพรรณ เกษหอม


นายภาคภูมิ ทองสุ่น


น.ส.จิราพัชร มะลิวัลย์