แผนภูมิบริหารแผนกวิชาการตลาด

นายทวีศักดิ์ คิ้วทอง

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

นาายวิรถ ขบวนงาม

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

นายพิษณุเวท โพธิ์เพ็ชร

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสิริวรรณ โตนิล

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

นางสาวมุกกรินทร์ สุมาริธรรม

รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการและนักเรียน นักศึกษา

นางวาศิณี บุญยงค์

หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาด

นางสาวไพริน พิณโรจน์

อาจารย์ประจำ แผนกวิชาการตลาด