แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


นายนันทการ อิ่มผ่อง

หัวหน้าแผนก

(ครูชำนาญการ)



นางสาวกังสดาล รัตนโชติ

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

(ครูชำนาญการพิเศษ)


หมวดวิชาภาษาไทย

นางฉวีวรรณ ศุกระกาญจน์

ครูสอนวิชาภาษาไทย

(ครูชำนาญการพิเศษ)


หมวดวิชาภาษาอังกฤษ


นางพิมพ์ใจ สายวิภู

ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

(ครูชำนาญการพิเศษ)



นางพรทิพย์ หงษ์เวียงจันทร์

ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

(ครูชำนาญการ)



นางสาวบัณฑารีย์ โภชน์พันธุ์

ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

(ครูชำนาญการ)



นายนันทการ อิ่มผ่อง

ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

(ครูชำนาญการ)



นางบุษกร เชาว์ปรีชา

ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

(ครูชำนาญการ)



นางสาวชลิดา บุญครองศิลป์

ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

(ครู)


หมวดวิชาวิทยาศาสตร์


นางอาภรณ์ ล้อสังวาลย์

ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์

(ครูชำนาญการพิเศษ)



นางปิยลักษณ์ รัตนวิทย์

ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์

(ครูชำนาญการ)



นายประเสริฐ เลิศชยันตี

ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์

(ครูพิเศษสอน)


หมวดวิชาคณิตศาสตร์


นางสุพิศา เขียวสีม่วง

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

(ครูชำนาญการพิเศษ)



นางสาวกังสดาล รัตนโชติ

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

(ครูชำนาญการพิเศษ)


หมวดวิชาสังคม


นางธนาพร สุรเชิดเกียรติ

ครูสอนวิชาสังคม

(ครูชำนาญการพิเศษ)



นางสาวสายัน จันทรา

ครูสอนวิชาสังคม

(ครูชำนาญการพิเศษ)


หมวดวิชาพลศึกษา



นายชัยณรงค์ งามขำ

ครูสอนวิชาพลศึกษา

(ครูพิเศษสอน)