ผู้ประสานงานสารสนเทศระดับหน่วยงาน (DIO)

นายนิธิภัทร เนียมสอาด

นักจัดการงานทั่วไป

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

เบอร์โทรศัพท์ 02-5899860-8 ต่อ 99358

นายอนุชิต บุญกิตติวศิน

เจ้าพนักงานธุรการ

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

เบอร์โทรศัพท์ 02-5899860-8 ต่อ 99357