งานประกันคุณภาพ

การศึกษาและงานวิจัย

แผนยุทธศาสตร์คณะ นโยบายการประกันคุณภาพ ผู้บริหารและบุคลากร ภาพกิจกรรมคณะฯ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา1061

ซอยอิสรภาพ 15 ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600


โทรศัพท์ : 0-2473-7000 ต่อ 4000 / โทรสาร : 0-2472-5715

E-mail : msbsru@hotmail.com